Zásady ochrany osobných údajov

Mind-Info Kft., ako prevádzkovateľ, uznáva obsah tohto právneho oznámenia ako záväzný. Zaväzuje sa, že všetky spracúvania údajov súvisiace s jeho činnosťou budú v súlade s požiadavkami stanovenými v týchto zásadách a v platných vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj v právnych aktoch Európskej únie. Naša spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a partnerov a považuje za mimoriadne dôležité rešpektovať právo svojich zákazníkov na informačné sebaurčenie. S vašimi osobnými údajmi nakladáme zákonne, spravodlivo a transparentne.

1. Príslušná legislatíva

 • s údajmi nakladáme predovšetkým v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, ďalej len: GDPR) a ďalšími právnymi predpismi EÚ a Maďarska o spracúvaní údajov. Maďarská verzia GDRP je k dispozícii tu: GDPR (SK)
 • Zákon č. CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií – (Info tv.)
 • Zákon č. V z roku 2013 o občianskom zákonníku (Ptk.)
 • Zákon č. CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb v oblasti elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti – (Eker tv.)
 • Zákon č. C z roku 2003 o elektronických komunikáciách – (Ehtv)
 • Zákon č. CLV. z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa (Fogyv tv.)

2. Zásady správy údajov

Naše spracúvanie údajov je v súlade so zásadami spracúvania údajov stanovenými v GDPR, podľa ktorého osobné údaje musia byť:

 • spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené (tieto budú popísané neskôr) a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu“)
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“)
 • správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne sa vymažú alebo opravia („správnosť“)
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania ”)
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).
 • Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedeným a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).

3. Aké osobné údaje spracúvame

Keď využívate naše služby, zhromažďujeme rôzne druhy informácií, napríklad vaše používateľské meno a heslo, meno alebo iné nastavenia. Sledujeme, aké produkty si na našom webe prezeráte, aké nástroje na tento účel používate. Ak uskutočníte nákup alebo sa zaregistrujete na našom webe, požiadate o ponuku alebo testovací kľúč, spracujeme vaše meno a ďalšie osobné údaje. V nasledujúcom texte tieto údaje popíšeme a vysvetlíme, prečo ich potrebujeme.

Za osobné údaje („Spracúvané údaje“, pozri tabuľku nižšie) považujeme:

 • identifikačné údaje: čo je priezvisko a meno (názov), e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa
 • kontaktné údaje: meno (zákazník a príjemca môžu byť rôzne osoby), e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o doručení (povinné informácie pre kuriérsku službu), prípadne telefonické konzultácie (napr. odporúčame zákazníkovi iný výrobok, v prípade žiadosti o cenovú ponuku je rýchlejšie údaje upresniť ústne, ako odoslať e-mail, atď.)
 • údaje o objednávke, čo sú údaje súvisiace s objednaným produktom a službami, spôsobom dodania a platby vrátane čísla bankového účtu a aj údaje o reklamáciách (napr. poskytovateľovi platobných služieb)
 • nastavenia, čo znamená údaje obsiahnuté v účte, napr. nastavenia bulletinu, účasť na pridruženom programe, vernostný program atď.
 • údaje o prehliadaní, prostredníctvom ktorých sledujeme online aktivitu, ako napríklad prehliadanie, najmä zobrazovaný a prezeraný produkt, údaje o kliknutiach o tom, ako sa pohybujete a posúvate po obrazovke na našom webe, a informácie o zariadeniach, na ktorých ste si náš web prezerali, napr. IP adresa, poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, verzia, rozlíšenie obrazovky, typ a verzia prehliadača a údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií na identifikáciu zariadenia.

4. Popis a právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie údajov Účel Právny základ Spracúvané údaje (pozri vyššie uvedenú klasifikáciu) Doba uchovávania
Registrácia Nákup, informácie o zmluve, správa práv spotrebiteľa v súvislosti s uzatvorením zmluvy a zároveň na základe nášho oprávneného záujmu Identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o objednávke, údaje o prehliadaní Ak bol uskutočnený nákup, potom 5 rokov od jeho uskutočnenia, inak dokým nezrušíte
Fakturácia Vystavenie faktúry Spracúvanie údajov je zákonná povinnosť Identifikačné údaje, údaje o objednávke 8 rokov (§ 169 ods. (2) zákona o účtovníctve)
Žiadosť o ponuku Spoločnostiam dávame individuálne ponuky, kde od žiadateľa požadujeme aj osobné údaje Z oprávneného záujmu prevádzkovateľa na získaní obchodu so súhlasom dotknutej osoby Kontaktné informácie do odvolania súhlasu, najneskôr však do konca platnosti ponuky
Žiadosť o poskytnutie testovacieho kľúča Testovacie kľúče poskytujeme pre firmy v rámci individuálnej ponuky, kde od žiadateľa požadujeme aj osobné údaje Z oprávneného záujmu prevádzkovateľa na získaní obchodu so súhlasom dotknutej osoby Kontaktné informácie do odvolania súhlasu, najneskôr však do konca platnosti ponuky
Registrácia na odber bulletinu Akcie, zdieľanie informácií s našimi zákazníkmi Súhlas dotknutej osoby Kontaktné informácie, nastavenia do odvolania súhlasu
Zákaznícky servis Spracúvanie potrieb spotrebiteľa, sťažností spotrebiteľov, práv na odstúpenie od zmluvy V súvislosti so zmluvou, z oprávneného záujmu Identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o objednávke 5 rokov na údaje o objednávke, 1 rok na reklamácie
Online Analytika Analýza správania sa zákazníkov Súhlas dotknutej osoby Údaje prehliadania Do odvolania súhlasu
Protokolové súbory Pre bezpečnosť IT Z bezpečnostných dôvodov na oficiálnu žiadosť Údaje prehliadania 60 dní

5. Umiestnenie servera

Vaše osobné údaje uchovávame iba na serveroch umiestnených v EHP (Európsky hospodársky priestor, tj EÚ a Island, Nórsko, Lichtenštajnsko). V prípade medzinárodného prenosu údajov vás budeme informovať a v prípade potreby vás požiadame o výslovný súhlas!

6. Prenos údajov na oficiálnu žiadosť

V prípade oficiálnej alebo súdnej žiadosti, ak orgán určil právny základ prenosu údajov, prenesieme nami uložené osobné údaje označené štátnym orgánom, ktorý žiadosť podáva, v súlade s článkom 6 ods. 1 (c) GDPR. Osobné údaje budú tomuto štátnemu orgánu sprístupnené prevádzkovateľom za predpokladu, že bol uvedený presný účel a rozsah údajov, iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom na realizáciu účelu žiadosti. Pred poskytnutím takýchto informácií sa vždy presvedčíme, či sú splnené všetky podmienky, a ak áno, žiadosti vyhovieme.

7. Cookies

Používateľ návštevou webových stránok súhlasí s tým, aby internetový obchod odoslal jeden alebo viac súborov cookie na počítač používateľa, aby bolo možné jednoznačne identifikovať jeho prehliadač. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webové stránky ukladajú do vášho počítača, na ukladanie informácií a nastavení o vás.

V našom prípade môžu byť vytvorené prostredníctvom služieb Google (Google Ads), Facebook (Facebook Pixel) a nášho internetového obchodu. Tieto cookies sú odoslané webovým obchodom do počítača užívateľa, len keď sú navštívené určité podstránky, je v nich uložená len skutočnosť a čas návštevy danej podstránky, žiadne ďalšie informácie a údaje nie sú uložené.

Zakázať súbory cookie:
• Prehliadač Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop
• Prehliadač Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
• Prehliadač Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Používané súbory cookie: analytika, sledovanie, sledovanie prostredníctvom webových stránok, prihlásenie, súbory cookie relácie.

Odoslané súbory cookie sa používajú nasledovne: pomocou týchto cookies poskytovatelia služieb tretích strán uložia, ak používateľ predtým navštívil webovú stránku inzerenta, a na základe toho zobrazujú užívateľovi reklamy na webových stránkach partnerov poskytovateľov služieb tretích strán.

Na meranie analytiky našich webových stránok používame Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics tiež používa súbory cookie, textové súbory, ktoré sú uložené v počítači používateľa, a umožňujú nám analyzovať používanie našich webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom použití webovej stránky sú zvyčajne odosielané a ukladané servermi Google. IP adresa užívateľa je však v Európskom hospodárskom priestore predtým uložená v skrátenej forme. Iba vo zvláštnych prípadoch bude úplná adresa IP prenesená na server Google v USA a tam skrátená. Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o aktivite webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach prevádzkovateľa webových stránok. Google Analytics nekombinuje IP adresu prenášanú z prehliadača používateľa s inými údajmi Google. Používateľ môže ukladaniu súborov cookie zabrániť správnym nastavením svojho prehliadača (pozri „Vypnutie súborov cookie“ vyššie).
Google Ads: Tieto súbory cookie používajú poskytovatelia služieb tretích strán (vrátane spoločnosti Google) na ukladanie predchádzajúcej návštevy používateľa na webové stránky inzerenta a v dôsledku toho na zobrazovanie reklám na webových stránkach poskytovateľov služieb tretích strán vrátane spoločnosti Google (napr. sieť Google Display).

Facebook Pixel: Facebook pixel je kód, ktorý môžete na svoj web umiestniť na hlásenie konverzií, budovanie publika a získavanie analytických údajov o tom, ako ľudia váš web používajú. Tieto informácie používame na to, aby sme vám na vašich reklamných kanáloch na Facebooku zobrazovali relevantnejšie reklamy. Pre Facebook Pixel neposkytujeme informácie umožňujúce zistenie totožnosti, ak ste však pri prehliadaní našich webových stránok prihlásení do iných služieb Facebooku, Facebook ako prevádzkovateľ vás môže identifikovať a vaše aktivity na týchto stránkach.

8. Vyhlásenia a informácie partnerských spoločností spracúvajúcich údaje

Pokiaľ je zapojený sprostredkovateľ, vždy s týmto sprostredkovateľom uzatvoríme písomnú zmluvu v súlade s článkom 28 GDRP a budeme vás o tom informovať.

 • Naša spoločnosť má na dodávku balíkov zmluvu so spoločnosťou GLS Hungary Kft. Informácie GLS o ochrane osobných údajov nájdete tu:
  https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Poskytnuté údaje: Celé meno, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, hodnota balíka pre poistenie, poznámka

 • Naša spoločnosť má na dodávku balíkov zmluvu so spoločnosťou Foxpost Zrt. Informácie Foxpost o ochrane osobných údajov nájdete tu:
  https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

Poskytnuté údaje: Celé meno, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo

 • Naša spoločnosť má na dodávku balíkov zmluvu so spoločnosťou Sprinter Futárszolgálat Kft., informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu:
  http://www.pickpackpont.hu/wp-content/uploads/2019/08/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato-20190718.pdf

Poskytnuté údaje: Celé meno, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo

 • Účtovníctvo pre našu spoločnosť vedie spoločnosť Ottinfo Bt.

Poskytnuté údaje: faktúry (celé meno, adresa, podrobnosti objednávky)

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre náš fakturačný systém je k dispozícii tu pre CMFX:
  https://www.cmfx.hu/adatkezelesi.php

Poskytnuté údaje: údaje požadované na faktúre (celé meno, adresa, údaje o objednávke)

 • Informácie o správe údajov súvisiace s naším fakturačným systémom sú k dispozícii tu, v prípade szamlazz.hu:
  https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Poskytnuté údaje: údaje požadované na faktúre (celé meno, adresa, údaje o objednávke)

 • Platba SimplePay:
  http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Poskytnuté údaje: úplné meno, údaje o objednávke, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

 • K dispozícii je správa údajov Paypal:

V maďarčine:
https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU

V angličtine:
https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_HU

Poskytnuté údaje: úplné meno, údaje o objednávke, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

9. Opravné prostriedky

Ak chcete uplatniť svoje práva uvedené nižšie, kontaktujte nás na adrese yubikey@mindinfo.hu. Máte právo: vyžiadať si kópiu informácií o správe údajov a spracovávaných údajoch (právo dotknutej osoby na prístup k údajom, článok 15 GDPR), požadovať opravu nepresných údajov alebo opravu neúplných údajov (právo na opravu, článok 16 GDPR), požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a ak v prípade, že boli vaše osobné údaje zverejnené, je vaša žiadosť o vymazanie postúpená ďalším prevádzkovateľom (právo na vymazanie, článok 17 GDPR), požiadať o obmedzenie spracúvania údajov (právo na obmedzenie spracúvania údajov, článok 18 GDPR, Info tv.), získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (právo na prenosnosť údajov, článok 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu osobných údajov (právo namietať, článok 21 GDPR), v prípade spracovania údajov na základe vášho súhlasu, kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ale odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov za predchádzajúce obdobie (právo odvolať súhlas, článok 7 ods. 3 GDPR), podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovanie je v rozpore s akýmkoľvek zákonom. (právo podať sťažnosť dozornému orgánu, článok 77 GDPR).
Vaša žiadosť o uplatnenie ďalších vašich práv súvisiacich sa spracúvaním bude vybavená bezodkladne, najneskôr však do 1 mesiaca.

10. Sťažnosti je možné podať na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií

Dozorný orgán: Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií

Sídlo: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Poštová adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefón: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webová stránka: https://naih.hu/

11. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Mind-Info Kft.
Prevádzka: 1077 Budapest Rózsa u. 43
Sídlo: 1071 Budapest Városligeti fasor 47-49
Zástupca: Tóth László
E-mail: yubikey@mindinfo.hu
Mobil: +36-20-3888566

Aktualizované: 21. 9. 2021