Právo na odstúpenie od zmluvy

Na základe nariadenia vlády č. 45/2014 (II. 26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len: nariadenie vlády) má zákazník (používateľ / kupujúci) (ak je považovaný za spotrebiteľa) právo na odstúpenie od zmluvy (právo na vrátenie produktu, druh záruky vrátenia tovaru) v prípade online nákupu, a toto právo až na niekoľko výnimiek môžete praktizovať vo všetkých prípadoch.

Spotrebiteľ: je podľa Ptk. (Občiansky zákonník) fyzická osoba vystupujúca mimo rámec svojej profesie, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti (teda v tomto prípade každá fyzická osoba / súkromná osoba, ktorá si nekúpi daný výrobok podľa svojho výberu pre spoločnosť)

Podnik: je podľa Ptk. fyzická osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania (v tomto prípade Obchodník / Predávajúci).

Čo je právo na odstúpenie od zmluvy?

Právo na odstúpenie od zmluvy znamená, že v prípade nákupu online – tj. v prípade zmluvy uzavretej online (v neprítomnosti) môže zákazník/spotrebiteľ jednostranne odstúpiť bez uvedenia dôvodu a v prípade vrátenia zakúpeného produktu požiadať predávajúceho o vrátenie ním zaplatenej sumy (vrátane kúpnej ceny výrobku a nákladov na dopravu, v prípade, že ich zaplatil on). Právom na odstúpenie od zmluvy kompenzuje skutočnosť, že zákazník/spotrebiteľ nemal možnosť výrobok pred nákupom skontrolovať, otestovať alebo uviesť do prevádzky.

Podmienky a podrobné pravidlá uplatňovania práva na odstúpenie od zmluvy:

1. Právo na odstúpenie od zmluvy: možno využiť v prípade objednania jedného produktu do 14 kalendárnych dní od prijatia produktu, v prípade objednania viacerých produktov v jednej objednávke (ak nie sú doručené súčasne) od prevzatia posledného prijatého produktu, v prípade výrobku pozostávajúceho z niekoľkých dávok/kusov od posledne dodanej/prijatej dávky alebo kusu. Zákazník/spotrebiteľ nemusí udať dôvod odstúpenia.

2. Zákazník/spotrebiteľ si môže svoje právo na odstúpenie uplatniť aj v období medzi dátumom uzatvorenia zmluvy (tj. potvrdením objednávky produktu) a dátumom doručenia/prevzatia produktu. Táto lehota (14 kalendárnych dní) nezahŕňa dátum prijatia produktu.

Zákazník/spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom vzorového vyhlásenia v nariadení vlády alebo jasným vyhlásením v tomto zmysle. V tomto prípade je pre Predávajúceho/obchodníka úplne vhodné, ak Užívateľ/Kupujúci oznámi svoj zámer odstúpiť od zmluvy e-mailom a kvôli zrozumiteľnosti uvedie číslo faktúry/číslo objednávky/Meno, dátum objednávky, s čím je možné aj pre nás objednávku identifikovať. Pred vrátením produktu počkajte na naše potvrdenie. Nakoľko je náš zákaznícky servis väčšinu pracovného dňa online, stáva sa to vo veľmi krátkom čase.

3. Vrátenie produktu: ak Zákazník/Spotrebiteľ upovedomil predávajúceho o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy, a dostal od predávajúceho potvrdenie, musí ihneď vrátiť produkt na nasledujúcu adresu, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od oznámenie o odstúpení: Mind-Info Kft. 1071 Budapest Városligeti fasor 47-49. Na vrátenie odporúčame kuriérske služby, pretože podľa našich skúseností nedochádza k strate balíka, trasu balíka je možné vysledovať.

4. Náklady znášané Zákazníkom/Spotrebiteľom: náklady na vrátenie produktu znáša Zákazník/Spotrebiteľ.

5. Zákazník/spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty vyplývajúce z používania presahujúceho používanie nevyhnutné na určenie povahy/vlastností a prevádzky výrobku (tj. použitie nevyhnutné na zistenie vhodnosti použitia výrobku na použitie), ktoré je povinný uhradiť Obchodníkovi/Predávajúcemu.

6. Náklady znášané Obchodníkom/Predávajúcim: ak Zákazník/Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Obchodník do 14 kalendárnych dní od momentu, keď sa dozvedel o odstúpení uhradí Zákazníkovi/Spotrebiteľovi kúpnu cenu produktu a náklady na dodanie (v prípade, že boli zaplatené Zákazníkom) rovnakým spôsobom aký spôsob platby bol použitý Zákazníkom/Spotrebiteľom, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasil, že Obchodník použije iný spôsob platby. Ak si však Zákazník/Spotrebiteľ zvolil iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší spôsob dopravy odporúčaný Obchodníkom (pošta/kuriérska služba/atď.), Obchodník nie je povinný uhradiť z toho vyplývajúce dodatočné náklady (tj. rozdiel medzi najlacnejším spôsobom dopravy.) Obchodník môže zadržať čiastku splatnú Zákazníkovi (kúpna cena produktu + náklady na doručenie), kým mu zákazník nevráti/neposkytne výrobok alebo kým sa jeho odoslanie nepotvrdí bez akýchkoľvek pochybností.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej objednávky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej na karte „Kontakt“.